Sie sind hier

Eise Wahlprogramm an eis Kandidaten

Léiw Matbiergerinnen a Matbierger,

Als 1te Schäffen a Spëtzekandidat vun der „DP Oppe Lëscht Betzder“ well ech iech als alleréischt soen wéi houfreg ech sinn op dat wat eis Equipe am Schäffe- a Gemengerot déi lescht sechs Joer geleescht huet a wat mir alles konnten erreechen vun deem wat mir eis virun de leschte Wahlen virgeholl haten. Ech sinn dofir ëmsou méi frou iech hei kënnen eng gutt, dynamesch, kompetent an engagéiert Equipe ze presentéieren mat där mir déi Aarbecht wëllen an Zukunft weider féieren.

Mir sinn eng oppe Lëscht déi, genau wéi viru sechs Joer, aus Kandidaten vun der Demokratescher Partei an aus Kandidaten déi net Member an enger Partei sinn, zesummegesat ass. Dat ass eis wichteg, well et eis an éischter Line net em eng Partei, mais em d‘Liewen vun de Bierger an eiser Gemeng geet. Mir wëlle keng stur Parteipolitik maachen, mir wëlle Politik maachen am Interessi vun eise Matbierger. D‘Kandidaten vun eiser Lëscht hun sech zesumme gedoen well sie des Motivatioun deelen a well se hier Kompetenzen, hier Liewenserfarung an hier Experienz, déi se aus hirem Beruffs- a Privatliewen matbréngen, wëllen asetzen fir déi gemeinsam Zieler ze realiséieren.

Eis Kandidaten kommen aus dem Enseignement, aus der Santé, aus der Finanzwelt, aus dem Handwierk an dem Handel. Sie sinn Beamten, Ingenieur oder Aarbechter, Männer a Fraen, jonk a manner jonk. Dräi vun eisen Kandidaten sinn haut Member vum Gemengerot. Sie wëssen also ganz genau wéi eng Gemeng funktionéiert. Sie hun déi néideg Erfarung, an dovun kann net nëmmen eis ganz Lëscht, mais virun allem all Bierger aus eiser Gemeng profitéieren.

Eis Ziel ass et fir eng nohalteg Liewensqualitéit fir d‘Awunner vun der Gemeng Betzder ze garantéieren. Well mir et fäerdeg bruecht hun iwwert déi lescht sechs Joer d‘Finanzen vun eiser Gemeng am Equiliber ze halen, hun mir eng gutt Basis geschaaft fir eis och déi nächst sechs Joer, mat eisem Engagement an eiser Erfarung, an den Déngscht vun eiser Gemeng, vun eise Matbierger, vu jiddwer eenzelen vun iech ze stellen.

Zu gudder Lescht wéilt ech hei awer och all deene Merci soen déi matgehollef hun dass mir zanter deene leschte Wahlen esou vill erreeche konnten, als éischt eisem Koalitiounspartner, „Déi Gréng“, mat deem mir ganz gutt a kollegial geschafft hun, dann all de Mataarbechter op der Gemeng, de Beamten, den Employéen an den Aarbechter, déi Dag an, Dag aus, fir d‘Bierger vun der Gemeng do waren, deene villen Leit aus de verschiddene consultativen Kommissiounen an aus eise Veräiner, eisen Enseignanten an de Leit aus der Maison Relais, an, zum Schluss, all de Bierger aus eiser Gemeng. Ouni är Ënnerstëtzung an äert Vertrauen wär sécher villes vun deem wat mir gemaach hun net méiglech gewierscht.

Ech wär frou wann mir, och nom 8ten Oktober, mat iech zesummen fir d‘Zukunft vun eiser Gemeng schaffe kéinten. Dofir wielt den 8ten Oktober „DP Oppe Lëscht Betzder“, wielt d‘Lëscht 4.


Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En tant que 1er Échevin et tête de liste de la „DP Oppe Lëscht Betzder“, je voudrais commencer par vous dire à quel point je suis fier du travail de notre équipe ces six dernières années et du bilan que nous vous présentons aujourd'hui. Nous nous étions donnés des objectifs ambitieux et nous avons travaillé avec beaucoup d'engagement pour les atteindre. Je suis donc d'autant plus heureux de vous présenter notre liste pour les élections à venir, une liste composée de candidats dynamiques, compétents et engagés.

Comme il y a six ans, la „DP Oppe Lëscht Betzder“ est une liste ouverte qui se compose de candidats membres du Parti Démocratique et de candidats sans appartenance politique. Nous tenons beaucoup à cette particularité, parce que ce sont les habitants de notre commune qui sont au centre de nos préoccupations et non un parti politique. Nous ne voulons pas d'une politique politicienne, mais d'une politique menée dans l'intérêt de nos concitoyens. C'est cette conviction qui rassemble les candidats de notre liste, des candidats motivés, qui mettent en commun leurs compétences et leur expérience pour atteindre nos objectifs. Ils viennent d’horizons très divers, de l'éducation nationale, du secteur médical, du monde de la finance, de l'artisanat ou encore du commerce. On y retrouve ingénieur, fonctionnaire ou ouvrier. Ce sont des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Trois de nos candidats sont membres du Conseil communal. Ils connaissent donc parfaitement le fonctionnement des affaires de notre commune. Cette expérience et ce savoir-faire ne profitent pas seulement à tous les candidats de notre liste, mais aussi et surtout à l'ensemble des habitants de notre commune.

Notre objectif est de garantir une qualité de vie durable à nos concitoyens. Tous ensemble, fort des finances que nous avons su garder saines, nous n’avons qu’un but, mettre notre expérience et nos compétences au service de notre commune, au service de chacune et de chacun de vous.

Pour conclure, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de faire de ces six dernières années le succès que nous connaissons. En premier lieu je voudrais remercier notre partenaire de coalition „déi Gréng“ avec lequel nous avons travaillé de manière efficace et en toute collégialité. Je voudrais aussi remercier nos collaborateurs dans l'administration communale, les fonctionnaires, employés et ouvriers, qui étaient tous les jours au service de la population de notre commune, les très nombreuses personnes qui se sont engagées dans nos commissions consultatives et dans les associations de nos villages, le corps enseignant et le personnel de la Maison relais. Enfin, en dernier lieu je tiens à remercier l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens. Sans vous, sans votre support et votre confiance, rien de tout ce que nous avons réalisé n'aurait été possible.

Je serais heureux si, après le 8 octobre, nous pourrions continuer à construire, ensemble avec vous, l’avenir de notre commune. Pour ce faire, le 8 octobre votez „DP Oppe Lëscht Betzder“, votez la liste 4.


My dear fellow citizens,

As First Alderman and leader of the “DP Oppe Lëscht Betzder”, let me begin by saying how proud I am of the accomplishments of our team over the past six years and the results sheet that we have achieved so far. We had set ourselves ambitious goals and we have worked hard to reach. I am therefore all the more happy to present you our list for the upcoming elections, a list composed of dynamic, competent and committed candidates.

As it was the case six years ago, the “DP Oppe Lëscht Betzder” is an open list. This means that some of the candidates on our list are members of the Democratic Party and others do not have any party affiliation. We do care a lot about this particularity, because it shows that it is the people of our community that are in the center to our concerns and not the wellbeing of a political party. We do not want to stay trapped in political games and petty skirmish. We want to spend our time and energy on real projects that are entirely in the interest of our fellow citizens. It is this conviction that brings together the candidates on our list. We are motivated, skilled and experienced enough to do so. We have delivered over the past six years and we are eager to do so again over the next six years. We come from very different backgrounds. We are teachers, engineers or doctors. We are public officers, workers and employees of the financial sector, businessmen and entrepreneurs, men and women, young and old. Three of our candidates have been members of the municipal council over the past six years. Their knowledge and experience of public affairs, the functioning of the communal administration, the ongoing projects and the challenges our community is facing not only benefits all the candidates on our list, it also and foremost benefits all the residents of our community. Our objective is to guarantee a sustainable quality of life for all our fellow citizens. Having managed to keep sound communal finances over the past, we are today in a position to put all of our experience and know-how to work in the interest of our community and each one of its citizens.

To conclude, I would like to thank all those who have helped us make the last six years a success. First, I would like to thank our coalition partner 'déi Gréng' with whom we could work so effectively. I would also like to thank all the people in the municipal administration, public officers, employees and workers, who were there, every day, in the service of the population of our community. I would like to thank the very numerous people who got involved in our advisory committees and various associations, as well as the teachers and staff in our school and in the “Maison Relais”. Finally, I would like to thank all of you, all of our fellow citizens. Without you, without your support and trust, nothing of what we have achieved would have been possible.

I would be a happy man if, after October 8th , we could continue to build, together with you, the future of our community. To help us do this,  on October 8th , vote “DP Oppe Lëscht Betzder”, vote “list 4”.