Sie sind hier

Eise Wahlprogramm

Virwuert

Details

E Wuert vum Patrick Lamhène, 1ten Schäffen

Léiw Matbiergerinnen a Matbierger,

Als 1te Schäffen a Spëtzekandidat vun der „DP Oppe Lëscht Betzder“ well ech iech als alleréischt soen wéi houfreg ech sinn op dat wat eis Equipe am Schäffe- a Gemengerot déi lescht sechs Joer geleescht huet a wat mir alles konnten erreechen vun deem wat mir eis virun de leschte Wahlen virgeholl haten. Ech sinn dofir ëmsou méi frou iech hei kënnen eng gutt, dynamesch, kompetent an engagéiert Equipe ze presentéieren mat där mir déi Aarbecht wëllen an Zukunft weider féieren.

Mir sinn eng oppe Lëscht déi, genau wéi viru sechs Joer, aus Kandidaten vun der Demokratescher Partei an aus Kandidaten déi net Member an enger Partei sinn, zesummegesat ass. Dat ass eis wichteg, well et eis an éischter Line net em eng Partei, mais em d‘Liewen vun de Bierger an eiser Gemeng geet. Mir wëlle keng stur Parteipolitik maachen, mir wëlle Politik maachen am Interessi vun eise Matbierger. D‘Kandidaten vun eiser Lëscht hun sech zesumme gedoen well sie des Motivatioun deelen a well se hier Kompetenzen, hier Liewenserfarung an hier Experienz, déi se aus hirem Beruffs- a Privatliewen matbréngen, wëllen asetzen fir déi gemeinsam Zieler ze realiséieren.

Eis Kandidaten kommen aus dem Enseignement, aus der Santé, aus der Finanzwelt, aus dem Handwierk an dem Handel. Sie sinn Beamten, Ingenieur oder Aarbechter, Männer a Fraen, jonk a manner jonk. Dräi vun eisen Kandidaten sinn haut Member vum Gemengerot. Sie wëssen also ganz genau wéi eng Gemeng funktionéiert. Sie hun déi néideg Erfarung, an dovun kann net nëmmen eis ganz Lëscht, mais virun allem all Bierger aus eiser Gemeng profitéieren.

Eis Ziel ass et fir eng nohalteg Liewensqualitéit fir d‘Awunner vun der Gemeng Betzder ze garantéieren. Well mir et fäerdeg bruecht hun iwwert déi lescht sechs Joer d‘Finanzen vun eiser Gemeng am Equiliber ze halen, hun mir eng gutt Basis geschaaft fir eis och déi nächst sechs Joer, mat eisem Engagement an eiser Erfarung, an den Déngscht vun eiser Gemeng, vun eise Matbierger, vu jiddwer eenzelen vun iech ze stellen.

Zu gudder Lescht wéilt ech hei awer och all deene Merci soen déi matgehollef hun dass mir zanter deene leschte Wahlen esou vill erreeche konnten, als éischt eisem Koalitiounspartner, „Déi Gréng“, mat deem mir ganz gutt a kollegial geschafft hun, dann all de Mataarbechter op der Gemeng, de Beamten, den Employéen an den Aarbechter, déi Dag an, Dag aus, fir d‘Bierger vun der Gemeng do waren, deene villen Leit aus de verschiddene consultativen Kommissiounen an aus eise Veräiner, eisen Enseignanten an de Leit aus der Maison Relais, an, zum Schluss, all de Bierger aus eiser Gemeng. Ouni är Ënnerstëtzung an äert Vertrauen wär sécher villes vun deem wat mir gemaach hun net méiglech gewierscht.

Ech wär frou wann mir, och nom 8ten Oktober, mat iech zesummen fir d‘Zukunft vun eiser Gemeng schaffe kéinten. Dofir wielt den 8ten Oktober „DP Oppe Lëscht Betzder“, wielt d‘Lëscht 4.

Bilan a Wahlprogramm DP Oppe Lëscht Betzder 2017

Sou wéi mer et ugekënnegt haten, hu mer eis, iwwert déi lescht 6 Joer mat eisem Koalitiounspartner „déi Gréng”, aktiv a konsequent fir eng besser Liewensqualitéit vun eise Bierger agesat. Dobäi konnte mir ewell vill grouss a flott Projeten ëmsetzen, ma et bleiwen och nach Chantieren, déi mir déi nächst 6 Joer resolut mat iech wëllen ugoen.

Kanner a Jugend

 • Kanner
 • Jugend
Details

Viru 6 Joer hate mer eist Wuert ginn eis staark fir eis Jugend ze engagéieren - an et ass eis gelongen villes ze realiséieren:

 • Ausbau vun der Maison Relais an der Schoul fir d’Schouljoer 2017/2018.
 • Bau vun enger Bëschcrèche.
 • Verbesserung vun der Sécherheet an der Schoul an Opliewe vum Konzept vum séchere Schoulwee.
 • Schafe vun engem onofhängege “Jugendhaus Betzder”, dat duerch den Ëmbau vum „Kessleschhaus” (Iewescht Bowéngs) geschwënn och en definitiivt Doheem kritt.
 • Prise en charge vun engem zousätzlechen Posten an der Maison Relais, fir doduerch d’Betreiung vun de Kanner ze verbesseren.
 • Bau an Erneiere vu Spillplaze queesch duerch d’Gemeng.
 • Opriichte vun engem Beach Volleyball- Terrain an engem Outdoor-Gym.
 • Ënnerstëtzung vun Associatioune wéi Dys-Positiv, 4Motion, Baby+, Eltereschoul Janusz Korczak an nach aneren bei hirer wäertvoller Aarbecht.

An der Zukunft wäerte mer weiderhin am Déngscht vun eise Kanner a Jugendleche schaffen. Sou wëlle mer eis Schoulinfrastruktur vergréisseren andeems mer d‘Containeren duerch nei, modern a fonktionell Gebaier ersetzen. Mir engagéieren eis, datt et och weiderhinn genuch Plazen an der Maison Relais ugebuede ginn fir all ons Kanner. Mir plangen eng Spillstuff ze schafen, dat heescht, en Treff fir Elteren an hir Kanner anzeriichten wou d’Familljen och emol e Kannergebuertsdag an engem kannergerechten Ëmfeld feiere kënnen. Fir d’Kreativitéit an d‘Fangerfäerdegkeet vun eise Kanner ze developpéieren, wëlle mer d’Offer “Maker Space” um Campus zu Rued-Sir kontinuéierlech fërderen. D’Ënnerstëtzung vun der Digitalisatioun vum Schoulalldag a vum Unterrecht, genee wei och d’Ariichte vun enger Bëschspillplatz fir méi grouss Kanner, sinn nach e puer Beispiller vun eise weideren Iddien.

Wunnen an Entwécklung

 • Wunnen
 • Entwécklung
Details

Am Beräich Wunnen an Entwécklung hu mir all Hiewel a Beweegung gesat fir folgend Projeten ze realiséieren:

 • Realisatioun vum Projet „Bowéngsbierg“ nodeems iwwert eng Dose Jore laang just dovu geschwat ginn ass, e Projet deen de Bierger elo eng Epicerie mat Duerfstuff a Point Poste, eng Dokteschpraxis, e Labo fir Analysen, e Cabinet de Kinesitherapie a Wunnenge bitt. Eng Packup–Statioun vun der Post ass nëmmen ee vun de Servicer, deen och nach soll kommen. 
 • Verhandlunge mat der Direktioun vum „Cactus”, fir an noher Zukunft e Supermarché op Rothoicht opzemaachen.
 • Ëmsetze vum Projet „Jonkt Wunnen” mat 3 Unitéiten zu Menster. 
 • Ënnerschreiwe vun engem Kollaboratiounsvertrag mat der Agence Immobilière Sociale. 
 • Plangen, an deemnächst Bau, vun engem neien zäitgeméisse Pompjeesbau fir d’Menster Pompjeeën op Rothoicht. 
 • Zertifizéierung Niveau 2 vun de Klimapakt-Zieler an Astelle vun engem Klimaberoder, deen och fir d’Bierger do ass.

An der Kontinuitéit vun deem wat mer alles ëmsetze konnten an an der Suerg fir d‘Liewensqualitéit vun eis all nach ze verbesseren, wëlle mer eis weiderhin konsequent fir e kontrolléierte Wuesstem asetzen. Mir wëllen och derzou bäidroen erschwëngleche Wunnraum an eiser Gemeng ze schafen. Dëst Zil striewe mer net nëmmen duerch weider Akeef vu Wunnengen un, ma och duerch eng aktiv Ënnerstëtzung vun der Aarbecht vun der Agence Immobilière Sociale. Dësen attraktiven Usaz vum Verloune vun momentan ongenotzte Wunnengen wëlle mir ënnerstëtzen. Mir schwätzen eis an deem Beräich awer och kloer géint repressiv oder arbiträr Mesuren aus.

A Punkto Digitalisatioun wëlle mer deen néidegen Drock op déi zoustänneg Instanze maachen, fir datt den Ausbau vum Glasfasernetz an eiser Gemrng esou séier wéi méiglech duerchgeféiert gëtt. Mir wëllen och dofir suergen, datt gratis WLAN an all eisen ëffentleche Gebaier disponibel ass. 

Mir wäerten eis dofir staark maachen, datt d’gratis Offer an d’Disponibilitéit vum Recyclingcenter Muertendall ausgebaut gëtt.

Last but not least sti mir fir d’Erhale vun der Zone Industrielle Rothoicht II, fir zum richtegen Zäitpunkt eng intelligent Erschléissung a Notzung vun dësem an och anere Gemengenterrainen ze erméiglechen, zum Wuelergoen vun eise Gemengefinanzen a vun all eise Bierger.

Mobilitéit an Ëmwelt

 • Mobilitéit
 • Ëmwelt
Details

Och bei dëser Thematik konnte mer am Alldeegleche Villes beweegen:

 • Bau a Neimaache vun enger ganzer Rei Stroossen an Trottoiren, wéi de grousse Projet tëschent Menster a Rued, deen am Hierscht uleeft.
 • Verbesserung vun der „Mobilité Douce” mat z.B. deem neie Fousswee tëscht Ouljen a Rued oder nach der M-Box op der Rueder Gare.
 • Aféiere vun engem Schoulbusbegleeder an all Schoulbus an Asaz vun engem 4te Schoulbus
 • Fërderung vum ëffentlechen Transport duerch d’Subventionéieren vum M-Pass a vollstännege Remboursement vun der Seniorekaart.
 • Schafe vun engem Ruffbus, deen den Awunner d’Deplacementer an der Gemeng a bis Nidderaanwen erliichtert, grad ewéi och vun enger Navette, déi de Rôle vum Zoubrénger zum ëffentlechen Transport iwwerhëlt.
 • Asaz dofir, datt e Rent-a-bike Service kann offréiert ginn 
 • Erweiderung vun der Offer vum Nightlifebus.

Grad ewéi déi lëscht 6 Joer wëlle mer ons weider fir d’Mobilitéit vun all eise Matbierger asetzen. D’Verkéiers-infrastrukture musse jidverengem gerecht ginn, op Foussgänger, Vëlos-, Motos-, Autos- oder Trakterfuerer. Weider Vëlosweeër, wéi z.B. tëscht der Betzder Gare an der Zone Audiovisuelle Betzder, solle geschaf ginn. Mir sinn decidéiert, eis och anzesetze fir verkéiersberouegend Mesuren z.B. op der Nationale 1 zu Rued. Dobäi wëlle mer keen Effort scheien, fir besonnesch d’Sécherheet vun deene schwaachste Verkéiersteilnehmer ze verbesseren. Esou wäerte mir dofir suergen, datt d’Beliichtung vun all den Zebrasträife verbessert gëtt. D‘Konzept vum séchere Schoulwee wäert iwwert d’Joren ausgebaut a gefleegt ginn, a net wéi fréier schon emol, no enger éischter Euphorie a Vergiessenheet geroden. Do wou et méiglech ass, solle barriärfräi Foussweeër a Vëlospied kommen. Wann nei Bushaisercher installéiert ginn, da sollen déi en optimale Schutz géint Wand a Ree bidden. D’Offer vu Vëlostellplaze bei Garen, Spillplazen an ëffentleche Gebaier wäerte mer der Demande upassen. Eng ähnlech Politik wäerte mer virgesinn a punkto Offer vu Statioune fir d’Opluede vun Elektroautoen. Fir datt eis jonk a jonk bliwwen Awunner méiglechst sécher op den Tour kënne goen, wëlle mer och den Service vum Nightlifebus enger erweiderter Demande upassen.

Mir wäerten och an Zukunft d’Bierger bei der Entwécklung an de Planunge vum Verkéierskonzept mat abezéien, andeems mir Biergerversammlunge fir all gréisser Projeten organiséieren. 

Donieft engagéiere mir eis och fir weider Projeten unzegoen, déi d’Gemeng méi no a Richtung Energie-Autonomie brénge sollen. Autorisatiounen, fir gréisser Photovoltaiksanlagen op Gemengegebäier ze installéieren, leien zanter kuerzem vir. Mir wäerten déi Projeten deels als Gemeng selwer ëmsetzen, deels de Bierger d’Méiglechkeet ginn, via eng Coopérative aktiv ze ginn. Nieft Photovoltaik si mir awer och am Gaang, aner Pisten ze analyséieren am Beräich erneierbar Energien, wou mir all wierklech nohaltege Projet aktiv ënnerstëtze wëllen, ganz am Sënn vum “sustainable development”.

Drëtten Alter

 • Drëtten Alter
Details

E puer besonnesch wichteg Projeten fir eis eeler Matbierger hu mir resolut an Ugrëff geholl:

 • Ëmbau vum „Kessleschhaus“ (Iewescht Bowéngs) zu Rued, wou eise Senioreveräin „Widdebierger 50+” deemnächst endlech en zerguttst Ënnerdaach kritt.
 • Offer vun Fräizäitgestaltung fir Senioren an Zesummenaarbecht mam Syrdallheem an neierdéngs zousätzlech mam Club Senior „an der Loupescht“ vu Jonglënster.
 • Asaz dofir, datt beim Projet „Bowéngsbierg” Appartementer fir altersgerecht Wunnen integréiert gi sinn.

Och an Zukunft wäerte mir eis mat aller Kraaft fir eis eeler Matbierger asetzen, fir datt sie och am Alter optimal versuergt an integréiert bléiwen. Dozou gehéiert besonnesch den Ausbau vun der bestoender Mobilitéits-Offer esou wéi d‘tatkräfteg Ënnerstëtzung vun eisem Senioreveräin. A falls sech d’Méiglechkeet bitt, altersgerecht Wunnengen an der Gemeng ze kafen, wäerte mir dat maachen. D’Schafe vun enger Struktur fir betreit Wunnen läit eis och um Häerz.

Veräiner, Kultur, Integratioun a Biergerbedeelegung

 • Veräiner
 • Kultur
 • Integratioun
 • Biergerbedeelegung
Details

Mir hunn eng ganz Rei Projeten ëmgesat, fir d’Zesummeliewen an der Gemeng ze verbesseren an déi kulturell Offer ze erwéideren:

 • Ausbau vum Syrkus.
 • Uschafung vu mobillen Tribünen. 
 • Renovatioun vun der Scheier vun der aler Millen zu Ouljen. 
 • Plangen vu weidere Raimlechkeete an Opportunitéiten fir d’Veräiner vu Menster am Kader vum Projet „Ënnescht Wiertz” (Manneshaus). 
 • Organisatioun vu Sproochecoursën.
 • Präsenz vun Dolmetscher op all gréisser Manifestatioun vun der Gemeng. 

Dës Aarbecht fir d’Zesummeliewen an eisen Dierfer nach weider ze beräicheren wäerte mir sécher viruféieren. Dozou gehéiert z.B. d‘Opriichte vun elektronesche Panneauën op eisen haapt Verkéiersachsen, fir op eis Gemengen- a Veräinsmanifestatiounen opmierksam ze maachen. Mir wäerten d’Scheier zu Betzder fir d’Veräiner an d’Bierger renovéieren a valoriséieren.

Mat deem neie Posten, dee geschaf ginn ass, gëtt elo en interaktiven Internetsite ageriicht, fir de Kontakt mat de Servicer vun eiser Gemeng ze erliichteren. A mir wäerten dofir suergen, datt eng elektronesch Newsletter ageféiert gëtt, op déi all Bierger sech abonnéiere kann, an déi eng zäitno Publikatioun vun de Gemengerotssëtzungen erméiglecht. Mir denken och iwwert e geziilt Notze vun de sozialen Netzwierker no, fir méi no bei der Aktualitéit an eiser Gemeng ze sinn. Schlussendlech wëlle mir weiderhin op d’Participation citoyenne setzen, a niewent eise Biergerversammlungen zu alle relevanten Themen, weiderhin op déi konstruktiv a gutt Mataarbecht vun de Berodungskommissioune zréckgräifen. Dës sollen, ganz am Esprit vun der DP Oppe Lëscht Betzder, dann och de Kompetenzen an der Motivatioun vun de Kandidaten entspriechend besat ginn, onofhängeg vun hirer politescher Orientatioun.